INNO AKATHISTOS ALLA MADRE DI DIOOi]koj a /  (Stanza I)

  1Aggeloj prwtosta/thj | ou)rano/qen e0pe/mfqh
ei0pei=n th=| Qeoto/kw| to_ Xai=re:
kai_ su_n th=| a0swma/tw| fwnh=| | swmatou/meno/n se qewrw=n,
Ku/rie,
e)ci/stato kai_ i#stato * krauga/zwn pro_j au0th_n toiau=ta:  

  Xai=re, di 0 h{j h9 xara_ e0kla/myei:
  xai=re, di 0 h{j h9 a0ra_ e0klei/yei.
  Xai=re, tou= peso/ntoj  0Ada_m h( a0na/klhsij:
  xai=re, tw=n dakru/wn th=j Eu1aj h( lu/trwsij.
  Xai=re, u3yoj dusana/baton | a)nqrwpi/noij logismoi=j:
  xai=re, ba/qoj dusqew/rhton | kai_ 0Agge/lwn o)fqalmoi=j.
  Xai=re, o3ti u(pa/rxeij | Basile/wj kaqe/dra:
  xai=re, o3ti basta/zeij | to_n basta/zonta pa/nta.
  Xai=re, a)sth_r e)mfai/nwn to_n   3Hlion:
  xai=re, gasth_r e)nqe/ou sarkw/sewj.
  Xai=re, di 0 h{j neourgei=tai h( kti/sij:
  xai=re, di 0 h{j brefourgei=tai o( Kti/sthj.

  Xai=re, Nu/mfh a)nu/mfeute.

Oi]koj b /   (Stanza II)

Ble/pousa h(   (Agi/a | e(auth_n e)n a(gnei/a|
fhsi_ tw|=  Gabrih_l qarsale/wj:
To_ para/doco/n sou th=j fwnh=j | duspara/dekto/n mou th|= yuxh|=
fai/netai:
a)spo/rou ga_r sullh/yewj * th_n ku/hsin pw=j le/geij; kra/zwn:

    )Allhlou/i+a.

Oi]koj g /   (Stanza III)

Gnw=sin a1gnwston gnw=nai | h( Parqe/noj zhtou=sa,
e)bo/hse pro_j to_n leitourgou=nta:
 )Ek lago/nwn a(gnw=n mou Ui(o/n, | pw=j e)sti texqh=nai dunato/n;
le/con moi.
Pro_j h4n e)kei=noj e1fhsen, * e)n fo/bw| plh_n krauga/zwn ou3tw: 

  Xai=re, boulh=j a)por)r(h/tou mu/stij:
  xai=re, sigh=j deome/nwn pi/stij.
  Xai=re, tw=n qauma/twn Xristou= to_ prooi/mion:
  xai=re, tw=n dogma/twn au)tou= to_ kefa/laion.
  Xai=re, kli=mac e)poura/nie, | di' h{j kate/bh o( Qeo/j:
  xai=re, ge/fura meta/gousa | tou_j e)k gh=j pro_j ou)rano/n.
  Xai=re, to_ tw=n   )Agge/lwn | poluqru/llhton qau=ma:
  xai=re, to_ tw=n daimo/nwn | poluqrh/nhton trau=ma.
  Xai=re, to_ fw=j a)r)r(h/twj gennh/sasa:
  xai=re, to_ pw=j mhde/na dida/casa.
  Xai=re, sofw=n u(perbai/nousa gnw=sin:
  xai=re, pistw=n katauga/zousa fre/naj.

  Xai=re, Nu/mfh a)nu/mfeute.

Oi]koj d /   (Stanza IV)

Du/namij tou=   9Uyi/stou | e)peski/ase to/te
pro_j su/llhyin th|=   )Apeiroga/mw|:
kai_ th_n e1gkarpon tau/thj nhdu_n | w9j a)gro_n u(pe/deicen h(du/n
a3pasi
toi=j qe/lousi qeri/zein * swthri/an, e)n tw|= ya/llein ou3twj: 

    )Allhlou/i+a.

Oi]koj e /   (Stanza V)

 
  !Exousa qeodo/xon | h( Parqe/noj th_n mh/tran
a)ne/drame pro_j th_n   )Elisa/bet:
to_ de\ bre/foj e)kei/nhj eu)qu/j, | e)pignou_n to_n tau/thj a)spasmo/n
e1xaire:
kai_ a3lmasin w9j a|1smasin * e)bo/a pro_j th_n Qeoto/kon:

  Xai=re, blastou= a)mara/ntou klh=ma:
  xai=re, karpou= a)khra/tou kth=ma.
  Xai=re, gewrgo_n gewrgou=sa fila/nqrwpon:
  xai=re, futourgo_n th=j zwh=j h(mw=n fu/ousa.
  Xai=re, a1roura blasta/nousa | eu)fori/an oi)ktirmw=n:
  xai=re, tra/peza basta/zousa | eu)qhni/an i9lasmw~n.
  Xai=re, o#ti leimw=na | th=j trufh=j a)naqa/lleij:
  xai=re, o#ti lime/na | tw=n yuxw=n e(toima/zeij.
  Xai=re, dekto\n presbei/aj qumi/ama:
  xai=re, panto\j tou= ko/smou e)ci/lasma.
  Xai=re, Qeou= pro_j qnhtou_j eu)doki/a:
  xai=re, qnhtw=n pro_j Qeo_n par)r(hsi/a.

  Xai=re, Nu/mfh a)nu/mfeute.

Oi]koj v /   (Stanza VI)

Za/lhn e1ndoqen e1xwn | logismw=n a)mfibo/lwn
o( so/frwn   )Iwsh_f e)tara/xqh:
prw|//hn a1gamo/n se qewrw=n, | kai\ kleyi/gamon u(ponow=n,
  !Amempte:
maqw_n de/ sou th\n su/llhyin * e)k Pneu/matoj   (Agi/ou, e1fh:

    )Allhlou/i+a.


Oi]koj z  /   (Stanza VII)

 1Hkousan oi( Poime/nej | tw=n   )Agge/lwn u(mnou/ntwn
th_n e1nsarkon Xristou= parousi/an:
kai\ dramo/ntej Poime/na o(ra=n, | qewrou=si tou=ton w(j a)mno/n
a1mwmon,
e)n th|= gastri\ Mari/aj * boskhqe/nta, h4n u(mnou=ntej ei]pon:

  Xai=re, a)mnou= kai\ poime/noj Mh=ter:
  xai=re, au)lh\ logikw=n proba/twn.
  Xai=re, a)ora/twn e)xqrw=n a)munth/rion:
  xai=re, paradei/sou qurw=n a)noikth/rion.
  Xai=re, o3ti ta_ ou)ra/nia | sunaga/lletai th|= gh=|:
  xai=re, o3ti ta_ e)pi/geia |  sugxoreu/ei ou)ranoi=j.
  Xai=re, tw=n   ))Aposto/lwn |  to_ a)si/ghton sto/ma:
  xai=re, tw=n   )Aqlofo/rwn |  to_ a)ni/khton qa/rsoj.
  Xai=re, ster)r(o_n th=j pi/stewj e1reisma:
  xai=re, lampro_n th=j xa/ritoj gnw/risma.
  Xai=re, di'  h{j e)gumnw/qh o9   3Adhj:
  xai=re, di)  h{j e)nedu/qhmen do/can.

  Xai=re, Nu/mfh a)nu/mfeute.

Oi]koj h  /   (Stanza VIII)

Qeodro/mon a)ste/ra | qewrh/santej Ma/goi,
th|= tou/tou h)kolou/qhsan ai1glh|:
kai\ w9j lu/xnon kratou=ntej au)to\n | di' au)tou= h)reu/nwn krataio/n
 1Anakta:
kai\ fqa/santej to\n  1Afqaston, * e)xa/rhsan au)tw|= bow=ntej:

    )Allhlou/i+a.

 


Oi]koj q  /   (Stanza IX)

  1Idon pai=dej Xaldai/wn | e)n xersi\ th=j Parqe/nou
to\n pla/santa xeiri\ tou\j a)nqrw&pouj:
kai\ Despo/thn noou=ntej au)to/n, | ei0 kai\ dou/lou e1labe morfh/n,
e1speusan
toi=j dw/roij qerapeu=sai, * kai\ boh=sai th|= Eu)loghme/nh|:

  Xai=re, a)ste/roj a)du/tou Mh=ter:
  xai=re, au)gh\ mustikh=j h(me/raj.
  Xai=re, th=j a)pa/thj th\n ka/minon sbe/sasa:
  xai=re, th=j Tria/doj tou\j mu/staj fwti/zousa.
  Xai=re, tu/rannon a)pa/nqrwpon | e)kbalou=sa th=j a)rxh=j:
  xai=re, Ku/rion fila/nqrwpon | e)pidei/casa Xristo/n.
  Xai=re, h( th=j barba/rou | lutroume/nh qrhskei/aj:
  xai=re, h( tou= borbo/rou | r(uome/nh tw=n e!rgwn.
  Xai=re, puro\j prosku/nhsin pau/sasa:
  xai=re, flogo\j paqw=n a)palla/ttousa.
  Xai=re, pistw=n o(dhge\ swfrosu/nhj:
  xai=re, pasw=n genew=n eu)frosu/nh.

  Xai=re, Nu/mfh a)nu/mfeute.Oi]koj i  /   (Stanza X)

Kh/rukej qeofo/roi | gegono/tej oi9 Ma/goi,
u(pe/streyan ei0j th_n Babilw=na:
e0ktele/sante/j sou to\n xrhsmo/n, | kai\ khru/cante/j se to_n Xristo/n
a3pasin,
a)fe/ntej to_n   (Hrw/dhn w(j lhrw/dh, * mh_ ei0do/ta ya/llein:

    )Allhlou/i+a.

Oi]koj ia /   (Stanza XI)

La/myaj e0n th=| Ai0gu/ptw| | fwtismo_n a)lhqei/aj,
e0di/wcaj tou= yeu/douj to\ sko/toj:
ta_ ga_r ei1dwla tau/thj, Swth/r, | mh_ e)ne/gkanta/ sou th\n i0sxu/n
pe/ptwken:
oi9 tou/twn de\ r(usqe/ntej, | a)nebo/wn pro_j th_n Qeoto/kon:

  Xai=re, a)no/rqwsij tw=n a)nqrw/pwn:
  xai=re, kata/ptwsij tw=n daimo/nwn.
  Xai=re, h9 th=j pla/nhj to\ kra/toj path/sasa:
  xai=re, tw=n ei0do/lwn to\n do/lon e0le/gcasa.
  Xai=re, qa/lassa ponti/sasa | Faraw_ to\n nohto/n:
  xai=re, pe/tra h9 poti/sasa |  tou\j diyw=ntaj th\n zwh/n.
  Xai=re, pu/rine stu/le |  o(dhgw=n tou\j e0n sko/tei:
  xai=re, ske/ph tou= ko/smou |  platute/ra nefe/lhj.
  Xai=re, trofh\ tou= Ma/nna dia/doxe:
  xai=re, trufh=j a(gi/aj dia/kone.
  Xai=re, h9 gh= h9 th=j e0paggeli/aj:
  xai=re, e0c h[j r(e/ei me/li kai\ ga/la.

  Xai=re, Nu/mfh a)nu/mfeute.Oi]koj ib /   (Stanza XII)

Me/llontoj Sumew=noj | tou= paro/ntoj ai0w=noj
meqi/stasqai tou= a)patew=noj,
e0pedo/qhj w9j bre/foj au)tw=| | a)ll' e)gnw/qhj tou/tw| kai\ Qeo/j
te/leioj:
dio/per e0cepla/gh * sou= th\n a1r)r(hton sofi/an, kra/zwn:

    )Allhlou/i+a.

Oi]koj ig  /   (Stanza XIII)

Ne/an e1deicen kti/sin | e0mfani/saj o9 Kti/sthj
h(mi=n toi=j u9p' au)tou= genome/noij:
e0c a)spo/rou blasth/saj gastro\j | kai\ fula/caj tau/thn, w3sper h]n,
a1fqoron,
i3na to_ qau=ma ble/pontej, * u(mnh/swmen au)th/n, bow=ntej:

  Xai=re, to_ a1nqoj th=j a)fqarsi/aj:
  xai=re, to_ ste/foj th=j e)gkratei/aj.
  Xai=re, a)nasta/sewj tu/pon e)kla/mpousa:
  xai=re, tw=n  0Agge/lwn to\n bi/on e)mfai/nousa.
  Xai=re, de/ndron a)glao/karpon | e)c ou[ tre/fontai pistoi/:
  xai=re, cu/lon eu0skio/fullon |  u9f' ou[ ske/pontai polloi/.
  Xai=re, kuoforou=sa |  o(dhgo_n planwme/noij:
  xai=re, a)pogennw=sa |  lutrwth\n ai)xmalw&toij.
  Xai=re, Kritou= dikai/ou disw/phsij:
  xai=re, pollw=n ptaio/ntwn sugxw/rhsij.
  Xai=re, stolh\ tw=n gumnw=n par)r(hsi/aj:
  xai=re, storgh\ pa/nta po/qon nikw=sa.

  Xai=re, Nu/mfh a)nu/mfeute.Oi]koj id  /   (Stanza XIV)

Ce/non to/kon i0do/ntej | cenwqw=men tou= ko/smou,
to\n nou=n ei0j ou)rano\n metaqe/ntej:
dia_ tou=to ga_r o9   (Uyhlo_j | e0pi\ gh=j e0fa/nh tapeino/j
a1nqrwpoj,
boulo/menoj e9lku=sai * pro\j to\ u3yoj tou\j au)tw|= bow=ntaj:

    )Allhlou/i+a.

Oi]koj ie /   (Stanza XV)

  3Oloj h]n e0n toi=j ka/tw, | kai\ tw=n a1nw ou)d' o#lwj
a)ph=n o( a)peri/graptoj Lo/goj:
sugkata/basij ga_r qei+kh/, |  ou) meta/basij de\ topikh/
ge/gonen
o( to/koj e0k Parqe/nou * qeolh/ptou a)kouou/shjtau=ta:

  Xai=re, Qeou= a)xwrh/tou xw/ra:
  xai=re, septou= musthri/ou qu/ra.
  Xai=re, tw=n a)pi/stwn a)mfi/bolon a1kousma:
  xai=re, tw=n pistw=n a)namfi/bolon kau/xhma.
  Xai=re, o1xhma pana/gion |   tou=  e)pi\ tw=n Xeroubi/m:
  xai=re, oi1khma pana/riston |    tou=  e)pi_ tw=n Serafi/m.
  Xai=re, h9 ta)nanti/a |     ei0j tau)to\ a)gagou=sa:
  xai=re, h9 parqeni/an |     kai\ gonei/an zeugnu=sa.
  Xai=re, di' h[j e0lu/qh para/basij:
  xai=re, di' h[j h)noi/xqh para/deisoj.
  Xai=re, h9 klei\j th=j Xristou= basilei/aj:
  xai=re, e0lpi_j a)gaqw=n ai0wni/wn.

  Xai=re, Nu/mfh a)nu/mfeute.


Oi]koj iv /   (Stanza XVI)

Pa=sa fu/sij  )Agge/lwn | katepla/gh to\ me/ga
th=j sh=j e0nanqrwph/sewj e1rgon:
to\n a)pro/siton ga_r w(j Qeo/n, |    e0qew/rei pa=si prosito/n
a1nqrwpon,
h9mi=n me_n sundia/gonta, * a)kou/onta de\ para_ pa/ntwn:

    )Allhlou/i+a.

Oi]koj iz /   (Stanza XVII)

 9Rh/toraj polufqo/ggouj | w(j i0xqu/aj a)fw/nouj
o9rw=men e0pi\ soi/, Qeoto/ke:
a)porou=si ga_r le/gein to\ pw=j |  kai\ parqe/noj me/neij kai\ tekei=n
i1sxusaj:
h9mei=j de\ to\ musth/rion * qauma/zontej, pistw=j bow=men:

  Xai=re, sofi/aj Qeou= doxei=on:
  xai=re,pronoi/aj au)tou= tamei=on.
  Xai=re, filoso/fouj a)so/fouj deiknu/ousa:
  xai=re, texnolo/gouj a)lo/gouj e0le/gxousa.
  Xai=re, o3ti e0mwra/nqhsan | oi9 deinoi\ suzhthtai/:
  xai=re, o3ti e)mara/nqhsan |  oi9 tw=n mu/qwn poihtai/.
  Xai=re, tw=n   )Aqhnai/wn |   ta_j ploka_j diaspw=sa:
  xai=re, tw=n   )Alie/wn |    ta_j sagh/naj plhrou=sa.
  Xai=re, buqou= a)gnoi/aj e0ce/lkousa:
  xai=re, pollou\j e0n gnw/sei fwti/zousa.
  Xai=re, o)lka_j tw=n qelo/ntwn swqh=nai:
  xai=re, limh\n tw=n tou= bi/ou plwth/rwn.

  Xai=re, Nu/mfh a)nu/mfeute.Oi]koj ih /   (Stanza XVIII)

Sw=sai qe/lwn to_n ko/smon, | o9 tw=n o3lwn kosmh/twr
pro_j tou=ton au)tepa/ggeltoj h]lqe:
kai\ poimh_n u9pa/rxwn w(j Qeo/j, |  di' h(ma=j e0fa/nh kaq' h9ma=j
a1nqrwpoj:
o(moi/w| ga_r to\ o3moion * kale/saj, w(j Qeo_j a)kou/ei:

    )Allhlou/i+a.

Oi]koj iq /   (Stanza XIX)

Tei=xoj ei] tw=n parqe/nwn, | Qeoto/ke Parqe/ne,
kai\ pa/ntwn tw=n ei0j se\ prostrexo/ntwn:
o9 ga\r tou= ou0ranou= kai\ th=j gh=j |  kateskeu/ase/ se Poihth/j
  !Axrante,
oi0kh=sai e0n th=| mh/tra| sou, * soi\ pa/ntaj prosfwnei=n dida/caj:

  Xai=re, h9 sth/lh th=j parqeni/aj:
  xai=re, h9 pu/lh th=j swthri/aj.
  Xai=re, a)rxhge\ nohth=j a)napla/sewj:
  xai=re, xorhge\ qei"kh=j a)gaqo/thtoj.
  Xai=re, su\ ga_r a)nege/nnhsaj | tou_j sullhfqe/ntaj ai0sxrw=j:
  xai=re, su\ ga_r e0nouqe/thsaj |  tou\j sulhqe/ntaj to\n nou=n.
  Xai=re, h9 to\n fqore/a |   tw=n frenw=n katargou=sa:
  xai=re, h9 to\n spore/a |    th=j a(gnei/aj tekou=sa.
  Xai=re, pasta_j a)spo/rou numfeu/sewj:
  xai=re, pistou\j Kuri/w| a(rmo/zousa.
  Xai=re, kalh\ kourotro/fe parqe/nwn:
  xai=re, yuxw=n numfosto/le a(gi/wn.

  Xai=re, Nu/mfh a)nu/mfeute.Oi]koj k /   (Stanza XX)

 3Umnoj a3paj h(tta=tai | sunektei/nesqai speu/dwn
tw=| plh/qei tw=n pollw=n oi0ktirmw=n sou:
i0sari/qmouj ga\r ya/mmw| w)|da_j |  a2n prosfe/rwme/n soi, Basileu=
a3gie,
ou)de\n telou=men a1cion, * w[n de/dwkaj toi=j soi\ bow=sin:

    )Allhlou/i+a.

Oi]koj ka /   (Stanza XXI)

Fwtodo/xon lampa/da | toi=j e0n sko/tei fanei=san
o9rw=men th\n a(gi/an Parqe/non:
to\ ga_r a1u+lon a3ptousa fw=j |  o(dhgei= pro\j gnw/sin qei+kh/n
a3pantaj,
au0gh=| to\n nou=n fwti/zousa, * kraugh=| de\ timwme/nh tau/th|:

  Xai=re, a)kti\j nohtou=   (Hli/ou:
  xai=re, boli\j tou= a0du/tou fe/ggouj.
  Xai=re, a)straph\ ta\j yuxa\j katala/mpousa:
  xai=re, w(j bronth\ tou\j e0xqrou\j kataplh/ttousa.
  Xai=re, o3ti to\n polu/fwton | a)nate/lleij fwtismo/n:
  xai=re, o3ti to\n polu/r)r(uton |  a)nablu/zeij potamo/n.
  Xai=re, th=j kolumbh/qraj |   zwgrafou=sa to\n tu/pon:
  xai=re, th=j a(marti/aj |   a)nairou=sa to\n r(u/pon.
  Xai=re, louth_r e0kplu/nwn sunei/dhsin:
  xai=re, krath_r kirnw=n a)galli/asin.
  Xai=re, o)smh_ th=j Xristou= eu)wdi/aj:
  xai=re, zwh\ mustikh=j eu)wxi/aj.

  Xai=re, Nu/mfh a)nu/mfeute.Oi]koj kb /   (Stanza XXII)

Xa/rin dou=nai qelh/saj | o)flhma/twn a)rxai/wn
o( pa/ntwn xrewlu/thj a)nqrw/pwn
)e0pedh/mhse di'  e9autou= |  pro\j tou\j a)podh/mouj th=j au)tou=
xa/ritoj:
kai\ sxi/saj to\ xeiro/grafon, * a)kou/ei para_ pa/ntwn ou#twj:

    )Allhlou/i+a.

Oi]koj kg  /   (Stanza XXIII)

Ya/llonte/j sou to\n to/kon | a)numnou=me/n se pa/ntej
w(j e1myuxon nao/n, Qeoto/ke:
e0n th~| ga_r oi0kh/saj gastri\ |  o9 sune/xwn pa/nta th~| xeiri//
Ku/rioj,
h9gi/asen, e0do/casen, * e0di/dace boa=n soi pa/ntaj:

  Xai=re, skhnh\ tou= Qeou= kai\ Lo/gou:
  xai=re,  (Agi/a tw=n   (Agi/wn mei/zwn.
  Xai=re, kibwte\ xruswqei=sa tw=| Pneu/mati:
  xai=re, qhsaure\ th=j zwh=j a)dapa/nhte.
  Xai=re, ti/mion dia/dhma | basile/wn eu0sebw=n:
  xai=re, kau/xhma seba/smion |  i9ere/wn eu0labw=n.
  Xai=re, th=j  )Ekklhsi/aj |   o9 a)sa/leutoj pu/rgoj:
  xai=re, th=j Basilei/aj |    to\ a)po/rqhton tei=xoj.
  Xai=re, di' h[j e0gei/rontai tro/paia:
  xai=re, di' h[j e0xqroi\ katapi/ptousi.
  Xai=re, xrwto\j tou=  e0mou= qerapei/a:
  xai=re, yuxh=j th=j e0mh=j swthri/a.

  Xai=re, Nu/mfh a)nu/mfeute.Oi]koj kd  /   (Stanza XXIV)

 ]W panu/mnhte Mh=ter, | h9 tekou=sa to\n pa/ntwn
a(gi/wn a(giw&taton Lo/gon,
decame/nh th\n nu=n prosfora/n, |  a)po\ pa/shj r(u=sai sumfora=j
a3pantaj:
kai\ th=j mellou/shj lu/trwsai * kola/sewj tou\j sumbow=ntaj:

    )Allhlou/i+a.

 

 

 

Torna Indietro